Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Amaç

Bu planın amacı, CET YAT. İZO. İNŞ. TURZ. SAN. TİC. A.Ş. (VOGUE HOTEL SUPREME) işletmesinde toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmiş ve faaliyetlerinde kamu yararını da gözeterek gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma misyonunu üstlenmiştir. Bu bilinçle, çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarını da gözeterek desteklemek daima önceliklerimiz arasında yer almıştır. Sürdürülebilirlik politikaları gerek Firma’nın gerekse müşterilerinin iş ve diğer faaliyetlerine ilişkin olumsuz çevresel ve sosyal etkileri asgari düzeye indirmeye, olumlu etkileri ise azami ölçülere yükseltmeye yönelik temel ilke ve esasları ortaya koymaktadır.

Kapsam

Bu plan, CET YAT. İZO. İNŞ. TURZ. SAN. TİC. A.Ş. (VOGUE HOTEL SUPREME) işletmesinde oluşan tüm çevresel, sosyal ve yönetim ile ilgili alanları kapsar.

İlkeler ve Uygulamalar

Sürdürülebilirlik politikamız misyon, vizyon ve stratejimiz ile tamamen entegredir. Yönetim kurulumuzun aktif katılımı ile Sürdürülebilirlik Komitemiz tarafından sürdürülebilir uygulamalara ilişkin farkındalık sağlanmakta, sürdürülebilirlik politikalarımızla çelişen konular incelenmekte, raporlanmakta ve kısa, orta, uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri belirlenerek iyileştirilmektedir.

Sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmeyi ve bu konuları paydaşlarıyla düzenli olarak paylaşmayı ilke edinir.

Yürüttüğü faaliyetlerin ve ürünlerin çevresel ve sosyal etkilerini göz önünde bulundurur.

Düşük karbon etkisine sahip ürünlerde aktif rol oynamayı, yeni ürün geliştirme süreçlerinde sürdürülebilirlik ekseninde toplumun taleplerine karşılık vermeyi benimser

İnsan haklarına saygılı, sosyal adaletin ve çalışma haklarının sürekli geliştiği çağdaş bir iş ortamı yaratmayı ve bu sayede paydaşlarının bilinç ve farkındalığını artırmayı hedefler

Fırsat eşitliğini bozan, cinsiyet, din, siyasi düşünce, ırk, kültürel ya da toplumsal köken doğrultusunda kişileri ayırt eden, dışlayan ya da seçmeye yönelik her türlü ayrımcılığı reddeder. İş gücünde çeşitliliği sermayesinin temel bir bileşeni olarak kabul eder

Müşterilerini varlık sebebi olarak görür ve müşteri odaklı çalışma anlayışını her zaman ön planda tutar

Rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha göstermez; bu eylemleri en ağır biçimde cezalandırır.

Kurumsal Çevre ve Koruma

Çevre dostu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulamasına olanak sağlanır.

Atık yönetim hiyerarşisine ve Sıfır Atık Projesine uygun olarak öncelikli hedefimiz atık miktarını kaynağında azaltmaktır. Üretilen atık miktarını sıfıra indirmenin mümkün olmadığı koşullarda tüm atıklar türlerine göre ayrıştırılarak sırasıyla yeniden kullanım, lisanslı tesislerde geri dönüşüm için gönderilmektedir.

Otel içerisine bilgilendirici notlar yerleştirilerek sürdürülebilirlik konusunda misafirlerin bilinçlenmesi sağlanacaktır.

Suyun verimli kullanımını sağlamak için bu konuda çalışanlardan başlayarak tüm paydaşlarda farkındalık sağlayacak projeler geliştirilecektir. Öncelikli hedefimiz tüm lavabolarda sensörlü sisteme geçiş yapılmasıdır.

Tesisimizde oluşan tehlikeli atıkların en aza indirgenmesi için floresanlar yerine led lambalara geçilmesi sağlanacaktır.

İşletme bünyesinde kullanılan enerji kaynaklarının daha verimli ve az kullanılması için üretim bölümünde enerji sayacı kullanılması ve gerekli çalışmaların yürütülmesi hedeflenmektedir.

Enerji verimliliği için ışıklandırmada sensörlü sisteme geçiş yapılması planlanmaktadır.

--

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI

Vogue Hotel Supreme Yönetimi çocukları bir birey olarak tanır, haklarına saygı duyar, her türlü psikolojik, fiziksel ve ticari sömürüye karşı gözetim ve korumayı öncelikli sorumluluğu olarak benimsemektedir.

· Çocukların psikolojik ve fiziksel olarak olumsuz etkilenecekleri her türlü yaklaşım ve istismardan uzak tutulması gerekliliği ve iletişimde hassasiyet gösterilmesi, korunması gereken bir grup olduğu farkındalığına sahibiz,

· Tesisimizde çocuk işçi çalıştırılmasına müsade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz,

· Konsepti çocuk ve aile oteli olan bir tesis olarak çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar sunarız,

· Her fırsatta başarılarını kutlar, cesaretlendirir, iletişimlerini güçlendirecek yönlendirmelerde bulunuruz,

· Tüm ekibimize, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz,

· Çocukları koruma talimatımızla, ebeveynlerin çocuklarına karşı her türlü psikolojik, fiziksel şiddet veya ihmal belirtilerinin farkında olmaya ve bu vakalarda bilinçli olmaya çalışırız,

· Çocukların aktiviteler sırasında yetişkin gözetimi altında olduklarında emin oluruz,

· Çocukların emanet edildiği ortamlarda ebeveynlerine nasıl ulaşacağımız konusunda emin oluruz,

· Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz,

· Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli durumlarda Sosyal Destek Hattı’ndan yardım isteriz.

--

YÖRESEL FARKINDALIK POLİTİKASI

Vogue Hotel Supreme olarak bulunduğumuz coğrafyayı ve yerel toplumu iyi tanır, tarihi değerler ve geleneklerine saygı gösterir; ekonomik, sosyal, kültürel, gelişimine katkı koymaya çalışırız.

Bunun için;

• Yerel kaynakların ve imkânların korunması, bunlara ulaşılabilirliğin sağlanmasına destek oluruz.

• Yerel kültür ve geleneklere sahip çıkılmasını sağlar; görüş, etnik köken, inanç ve savunmasız gruplar ile ilgili ayrımcı faaliyetlere izin vermeyiz. Gerek turistik amaçlı gerekse çalışmak için gelen ziyaretçilerin, farklı kültürleri ile bölgesel gelişime katkı sunduklarını, misafirperverlik gösterilmesi gerektiğini biliriz.

• Alınacak kararlarda yerel özelliklerin, hassasiyetlerin ve yöre halkının ihtiyaçlarının dikkate alınması için görüşmeler yaparız.

• Tarihi ve arkeolojik eserlerin korunmasına destek veririz.

• Yöre halkı ile birlikte yardımlaşma, tarihi ve kültürel varlıkları koruma adına çalışmalar yapar, doğal dokunun bozulmasının önlenmesi için çalışırız.

• Yerel istihdam ve tedarik sağlayarak bölge ekonomisine katkı koyulmasını sağlarız.

• Tüm paydaşlarımıza bölgenin yemek, aktivite, kültür ve geleneklerinin tanıtılmasında destek verir, (dini-kültürel mekânlar, doğal zenginlikler, biyoçeşitlilik vb.) bunun için öncelikle çalışanların bu konuda eğitilmesini sağlarız.

• Yerel toplum ve topluluklar ile etkileşimimizde bu değerlerin korunması ile ilgili ortak amaçlar etrafında birlikte faaliyet gösteririz.

--

KADIN HAKLARI VE EŞİTLİK POLİTİKASI

Vogue Hotel Supreme Yönetimi, cinsiyet eşitliğini desteklemektedir.

Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.

• Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.

• Cinsiyet ayrımı yapmadan “eşit işe eşit ücret” politikası ile hareket ederiz.

• Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.

• Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.

• Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.

• İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.

• Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.

• Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.

--

ÇALIŞAN VE İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

Vogue Hotel Supreme Yönetimi olarak etkileşimde olduğumuz tüm insanların temel haklarına saygı duyulması birincil görevimizdir.

Farklı olduğumuz konuları fark olarak değil, “değer” olarak görüyoruz ve bu çeşitliliğin kurumumuza da değer kattığının farkındayız.

Bunun için;

•Birbirimizin görüşlerine saygılı davranırız.

•Açık, eşit fırsatlar sunan, şeffaf, adil, çalışan katılımına açık bir yönetim anlayışını benimseriz.

•Cinsiyet, dil, ırk, yaş, fiziksel-psikolojik özel durumlar, sosyo-ekonomik durum, eğitim durumu, cinsel tercih, etnik köken, dini inanç, maluliyet, savunmasız gruplar vb. gibi konulardan doğan ayrımcılığa karşıyız.

•Herkes için erişim bakış açısı ile hareket ederek; özel gereksinimi, fiziksel hassasiyetleri ve zorlukları olan tüm misafirlerimiz, çalışan ve ziyaretçilerimiz için erişilebilirlik, sağlık ve güvenlik standartlarını önemsiyor ve tatillerini geçirdikleri veya çalıştıkları ortamları bu standartlar doğrultusunda düzenliyoruz.

•Adil, yasal düzenlemeleri ve belirlenmiş standartları karşılayan bir çalışma ve ücretlendirme politikası güderiz.

•İş performanslarını sürekli izleyerek, kendilerini geliştirme ve profesyonel kariyerini planlama imkanları sunarız. •Çalışanlarımızı dinler, fikirlerin özgürce beyan edilebildiği, çözüme odaklanan, diyaloğun geliştirildiği bir iletişim modeli uygularız.

•Çalışanlarımızda aidiyet duygusunu önemser, sırları ve kişisel bilgilerini koruruz.

•Çalıştığı yeri tanıma, kendini geliştirme ve eğitim hakkını önde tutarız.

•Sunduğumuz sosyal haklar, yan haklar ve ödüllerden tüm çalışanlarımızın eşit şekilde yararlanmasını sağlarız.

--

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Faaliyetleri ve performansı ile saygın ve güvenilir bir konuma sahip olan Vogue Hotel, sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde, insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışını yayarak çalışan personelinin, müşterilerinin ve paydaşlarının bilinç ve farkındalığını artırmayı hedeflemektedir.

Vogue Hotel Supreme, İş Kanunu’nun yanı sıra, Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel ilkeleri ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirme hususunda en iyi çabayı göstermektedir.

Vogue Hotel Supreme  personeli birbiriyle ve müşterilerle olan ilişkilerini insan haklarına duyduğu saygı ve Vogue Hotel Supreme Etik İlkeleri gereği dil, din, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, mezhep vb. sebeplere dayalı ayrım yapmaksızın dürüstlük, güven, tarafsızlık, saydamlık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek, söz konusu ilişkileri kötü muamele olarak algılanacak davranışlardan uzak ve çalışma ortamını bozmayacak şekilde sürdürmekle yükümlüdür.

Otel Yöneticileri her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya taciz eylemlerine engel olabilmek için gereken tedbirleri almak ve şüphelenilen durumlarda İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Personelin bu konuda şikâyeti olması halinde durumu yöneticilerine veya doğrudan İnsan Kaynakları  Müdürlüğü’ne iletebilmektedir.

Bu tür şikâyetler şikâyette bulunan kişi aleyhine kullanılmaz ve ciddiyetle durum tetkik edilerek neticelendirilir. Vogue Hotel, ayrımcılık, taciz vb. kötü muamelenin varlığını tespit ettiği takdirde sorumlu kişilere yönelik olarak gerekli idari yaptırımları uygulamakla sorumludur.

Vogue Hotel Supreme, personel istihdamı konusunda haksız rekabete yol açabilecek her türlü uygulamadan kaçınmaktadır. İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca personel istihdamında sözleşme ve hareket serbestisi bulunmakla birlikte, eleman alımlarının diğer otellerin hizmetlerini kesintiye uğratmayacak ölçüde olmasına özen gösterilmektedir.

Vogue Hotel Supreme hâlihazırda kadın erkek eşitliği temelinde gerçekleştirmekte olduğu İK uygulamaları, yeni personel alımları, istihdam etmekte olduğu kadın çalışanlar ile kadınların iş gücüne katılımını desteklemekte, kadın-erkek tüm personelin sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlama konusunda gerekli tedbirleri almakta, eşitlik ve iş barışının hâkim olduğu çalışma ortamını sürdürmeyi hedeflemektedir.

Vogue Hotel Supreme  gerek işe alımda gerek kariyer gelişiminde, personeli arasında ayırım gözetmeksizin eşit olanaklar sağlamaya özen göstermektedir. Vogue Hotel anne olan kadın personelin kariyer yoluna kaldıkları yerden devam etmelerini sağlayarak, kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanabilmelerini temin etmeyi ve böylelikle iş-aile yaşam dengesini koruyan bir iş ortamını muhafaza etmeyi amaçlamaktadır.

Vogue Hotel Supreme  personeli 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak istihdam edilmektedir. Çalışanlarına sağlıklı bir iş ortamı yaratmak için azami özeni gösterir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli önlemleri almakla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği konusunda Eğitim Müdürlüğü tarafından personele her yıl eğitim verilmektedir.

Vogue Hotel Supreme, gerek hizmetlerin sunulmasında gerek personelin atama ve yükselme süreçlerinde adaylar arasında yetkinlik kriterleri dışında herhangi bir ayrım gözetmemektedir.

--

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Faaliyetleri ve performansı ile saygın ve güvenilir bir konuma sahip olan Vogue Hotel, sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde, insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışını yayarak çalışan personelinin, müşterilerinin ve paydaşlarının bilinç ve farkındalığını artırmayı hedeflemektedir.

Vogue Hotel Supreme, İş Kanunu’nun yanı sıra, Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel ilkeleri ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirme hususunda en iyi çabayı göstermektedir.

Vogue Hotel Supreme  personeli birbiriyle ve müşterilerle olan ilişkilerini insan haklarına duyduğu saygı ve Vogue Hotel Supreme Etik İlkeleri gereği dil, din, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, mezhep vb. sebeplere dayalı ayrım yapmaksızın dürüstlük, güven, tarafsızlık, saydamlık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek, söz konusu ilişkileri kötü muamele olarak algılanacak davranışlardan uzak ve çalışma ortamını bozmayacak şekilde sürdürmekle yükümlüdür.

Otel Yöneticileri her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya taciz eylemlerine engel olabilmek için gereken tedbirleri almak ve şüphelenilen durumlarda İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Personelin bu konuda şikâyeti olması halinde durumu yöneticilerine veya doğrudan İnsan Kaynakları  Müdürlüğü’ne iletebilmektedir.

Bu tür şikâyetler şikâyette bulunan kişi aleyhine kullanılmaz ve ciddiyetle durum tetkik edilerek neticelendirilir. Vogue Hotel, ayrımcılık, taciz vb. kötü muamelenin varlığını tespit ettiği takdirde sorumlu kişilere yönelik olarak gerekli idari yaptırımları uygulamakla sorumludur.

Vogue Hotel Supreme, personel istihdamı konusunda haksız rekabete yol açabilecek her türlü uygulamadan kaçınmaktadır. İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca personel istihdamında sözleşme ve hareket serbestisi bulunmakla birlikte, eleman alımlarının diğer otellerin hizmetlerini kesintiye uğratmayacak ölçüde olmasına özen gösterilmektedir.

Vogue Hotel Supreme hâlihazırda kadın erkek eşitliği temelinde gerçekleştirmekte olduğu İK uygulamaları, yeni personel alımları, istihdam etmekte olduğu kadın çalışanlar ile kadınların iş gücüne katılımını desteklemekte, kadın-erkek tüm personelin sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlama konusunda gerekli tedbirleri almakta, eşitlik ve iş barışının hâkim olduğu çalışma ortamını sürdürmeyi hedeflemektedir.

Vogue Hotel Supreme  gerek işe alımda gerek kariyer gelişiminde, personeli arasında ayırım gözetmeksizin eşit olanaklar sağlamaya özen göstermektedir. Vogue Hotel anne olan kadın personelin kariyer yoluna kaldıkları yerden devam etmelerini sağlayarak, kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanabilmelerini temin etmeyi ve böylelikle iş-aile yaşam dengesini koruyan bir iş ortamını muhafaza etmeyi amaçlamaktadır.

Vogue Hotel Supreme  personeli 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak istihdam edilmektedir. Çalışanlarına sağlıklı bir iş ortamı yaratmak için azami özeni gösterir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli önlemleri almakla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği konusunda Eğitim Müdürlüğü tarafından personele her yıl eğitim verilmektedir.

Vogue Hotel Supreme, gerek hizmetlerin sunulmasında gerek personelin atama ve yükselme süreçlerinde adaylar arasında yetkinlik kriterleri dışında herhangi bir ayrım gözetmemektedir.

--

ÇEVRE POLİTİKASI

Çevre Politikası

 Vogue Hotel Supreme Yönetimi çevreyi korumaya ve yapılan çalışmalardan çevrede oluşabilecek kötü etkileri azaltmaya kendini adamıştır.

Vizyon

 Turizm bölgelerinin çevreye ve küresel ısınmaya yaptığı etkiyi anlamak adına Vogue Hotel Supreme atık yönetiminde, kirliliği önlemede, nerede olursa olsun enerji depolayan cihazlar tesis etmek ve otelin çevreye etkilerini minimuma indirmek için misafirlerinde saygı ve katılım göstermeye destek vermesi gibi konuları garanti altına almak için çalışır.

Çevre poliçemizle amaçladıklarımız:

Çevreyi koruyucu yasalara ve düzenlemelere uymamızı sağlamak,

 Çevre performansımızı hedeflerimize göre ölçmek ve düzenli olarak kat ettiğimiz aşamaları görüp gelişim sağlamaya çalışmak,

Çalışanlarımıza bu hedef ve çalışmalarda onların üstleneceği roller ile ilgili eğitim vermek,

 Çevresel etkileri azaltmak için misafirleri de katılım göstermeye davet etmek,

Bu hedefler ve çalışmalar ile amaçladığımız:

Güvenli ve sağlıklı bir iş alanı yaratmak ve çalışanların düzenli bir şekilde eğitim aldıklarından, güvenli ve acil durum ekipmanına sahip olduğundan emin olmak,

Vogue Hotel Supreme Yönetimi olarak üstlenmiş olduğumuz farkındalık çalışmaları ile her yıl su, enerji ve atık sarfiyatını azaltmayı hedefliyoruz,

Doğal kaynakları, tekrar kullanılabilinecek materyaller seçerek ve bu yönde alım yaparak doğru kullanım yapıyoruz ve tekrar kullanılabilir paketleme ve diğer materyalleri kullanıyoruz,

Türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olan hayvanları koruma altına almak için yumurtalama alanları kuruyor ve misafirlerimizi ilgilenmeleri için teşvik ediyoruz,

Sektörün harcadığı enerjiyi, depo edilebilen de dâhil, sorumlu bir şekilde kullanmak, enerji yeterliliğini geliştirmeyi, yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilmesi gibi konuları garanti altına alıyoruz,

 Vogue Hotel Supreme ’de olan her çalışan ve işbirlikçi bu poliçeye uymak ve izlemekle ayrıca Vogue Hotel Supreme yönetimine çevresel, sağlık ve güvenlikle ilgili rapor vermekle yükümlüdürler. Müdürlerin de yaptırıma gitmesi beklenir.

--

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI

Vogue Hotel Supreme olarak mevcut konfor şartlarını bozmadan enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını hedeflemekteyiz

1.      Dış Kenarlardaki ve Arka Taraflardaki Odalar: Lobiler, ofisler ve arka odalara ait ısıtma, soğutma ve klima ayarlarımızı düşük kullanım saatlerinde mutlaka minimumda tutmak

2.      Kat Hizmetleri Prosedürleri: Odaların temizliği bittikten sonra tüm ışıkları kapatmak ve oda sıcaklıklarını minimuma düşürmek.( Oda kullanılmıyorken perdeleri kapamak da yazın sıcağın içeri girmesini, kışın ise kaybedilmesini engeller.)

3.      Ön Büro: Odaları kümeler halinde rezerve etmek, böylece binanın sadece dolu kesimlerini müşterinin konfor seviyesinde ısıtmamız yeterli olur. En üst katlardaki, köşelerdeki, yazın batıya bakan, kışın ise kuzeye bakan odalar ısıtma – soğutma sistemleri için en zorlu odalardır. En son onları satmak

4.     Bilgisayarlar ve Ofis Ekipmanları: Bilgisayar monitörleri masaüstü sisteminin harcadığı enerjinin 2/3’ünü harcar. Bun nedenle monitörlerin kullanılmadığı zaman kapalı olduğundan emin olmak

5.     Misafir Hizmetleri Seçenekleri: Çarşaf ve havlu değişimi misafir talebi üzerine yapılmakta, günlük çarşaf değişici önerilmediği için tasarrufa gitmek

6.     Işıklandırma: Işıklandırmada eski tip ampuller yerine kompakt florasan lambalar kullanmak

7.   Su Kaçakları: Tuvaletler, boruların birleşme noktaları, pompa contaları, hortum başlıkları, valfler ve soğutma sistemlerindeki olası su kaçaklarını sürekli kontrol etmek ,

Öncelikli hedeflerimiz arasındadır

+90 212 936 04 39
Hemen Ara
Sizi Arayalım
Formu doldurun, sizi arayalım! Aşağıdaki bilgileri girin, sizi belirttiğiniz saatte biz arayalım.